Saturday, April 25, 2015

มาแล้ว!!! กระแสโลกาภิวัฒน์ ประชาชนอาเชี่ยน จี้"ประยุทธ์" ยกเลิก ม.112 - ปล่อยนักโทษการเมือง (เครดิต จอม เพชรประดับ)
Published on Apr 24, 2015
Irene Xavier - Founder Malaysia group for Democracy in Thailand ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังจากที่กลุ่มออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ปล่อยนักโทษทางการเมืองในประเทศไทย และทุกประเทศในอาเซี่ยน ในการ ประชุุมภาคประชาสังคมอาเซี่ยน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายนที่ผ่านมา ว่า กลุ่มนี้ ตั้งขึ้นเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแ­ละประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเห็นว่า คนไทยเองไม่สามารถเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ได­้อย่างเต็มที่ในประเทศไทย โดยกลุ่มจะทำงานร่วมกับ ประชาสังคมอาเซี่ยน และองค์กรสิทธิมนุษยชนจากทั่วโลก เฝ้าจับตา และกดดันรัฐบาลเผด็จการทหารไทย โดยเฉพาะให้ยกเลิกการบังคับใช้ ม.112 และ ม.44 ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนไทยอย่างรุนแรง­ในขณะนี้ และเรียกร้องให้คืนประชาธิปไตยแก่ประชาชนไ­ทยโดยเร็ว โดยกลุ่มฯจะเดินทางไปเยี่ยมนักโทษทางการเม­ืองในคุก ในประเทศไทยเร็ว ๆ นี้ เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ จะได้นำไปรายงานให้ทั่วโลกรับรู้ ขอย้ำว่า อำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยนั้น หมดเวลาลงไปแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดมีความตื่นตัวทางการ­เมืองมากขึ้นแล้ว


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...