Saturday, January 17, 2015

อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ตอน ต้องปฏิเสธอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ แล้วยึดอำนาจ สถาปนาประชาธิปไตย


อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 2015-01-16 ตอน... by piangdin อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ตอน ต้องปฏิเสธอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ แล้วยึดอำนาจ สถาปนาประชาธิปไตย

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...