Thursday, October 8, 2015

iLaw รวมผลงานการใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว

iLaw รวมผลงานการใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว http://ilaw.or.th/node/3679
นับตั้งแต่การใช้อำนาจพิเศษครั้งแรกเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 จนถึงครั้งล่าสุด 5 ตุลาคม 2558 มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ออกด้วยอำนาจมาตรา 44 แล้ว 29 ฉบับ
หากจะแบ่งคร่าวๆ จะเห็นว่ามาตรา 44 ถูกใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินไปกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต่างๆ รวมถึงการให้ระงับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ทั้ง ป.ป.ช. กสทช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้านความมั่นคง มาตรา 44 อาจเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นคำสั่ง ที่ออกมาใช้แทนกฎอัยการศึก เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวต่อต้านคสช. และให้ทหารเข้ามาดูแลคดีทางการเมือง
มาตรา 44 ยังโดดเด่นเป็นแก้วสารพัดนึกในการจัดการปัญหาสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแก้ป้ญหาเด็กแว้น การทำประมงผิดกฎหมาย การขายสลากกินแบ่งเกินราคา การควบคุมหาบเร่แผงลอย การปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่า
ซึ่งแน่นอนว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 หลายฉบับเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงตามมามากมาย เช่น ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาทางเศรษฐกิจ และจนถึงทุกวันนี้ปัญหาหลายอย่างก็ยังไม่อาจแก้ไขได้สำเร็จ แม้มีคำสั่งเหล่านี้ออกมา

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...