Sunday, July 5, 2015

แถลงการณ์ของกลุ่มคนไทยรักประชาธิปไตยในสหราชอาณาจัก...

แถลงการณ์ของกลุ่มคนไทยรักประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร เรียกร้อง

"ปล่อยนักศึกษา 14 คน และ นักโทษทางการเมือง"

พวกเราคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอณาจักร ไม่รับอำนาจรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร มีความกังวลกับรัฐบาลเผด็จการที่อ้างว่ากำลังคืนความสุขให้กับสังคม แต่แท้จริงแล้ว ความสุขที่พวกเขาหยิบยื่นให้เป็นเพียงความสุขจากการเห็นคนคิดต่างต้องอยู่อย่างหวาดกลัว ความสุขจากคำโฆษณาชวนเชื่อ ความสุขจากการเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ทั้งที่สิ่งเดียวที่พวกเขาทำเป็นการกำราบปราบปรามประชาชนคนเห็นต่างพวกเราถือว่าการจับกุมนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ภายใต้เหตุผลการขัดคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งออกตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ อันเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจที่ได้จากการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนผ่านการรัฐประหารนั้น ไม่ถือว่าเป็นกฏหมาย เนื่องจากเป็นอำนาจที่ได้มาโดยมิชอบพวกเราขอยกย่องความกล้าหาญของนักศึกษาทั้ง 14 คน พวกเขาไม่เพียงเป็นตัวแทนของปัญญาชน ที่คิด เขียน วิพากษ์วิจารณ์ แต่ยังเป็นตัวแทนของประชาชนคนธรรมดาที่ออกมาแสดงออกเพื่อยืนยันในสิทธิที่ตนพึงมี โดยยอมแลกกับเสรีภาพอันน้อยนิดที่มีอยู่ภายใต้รัฐเผด็จการทหารไทยโดยในวันนี้พวกเขาถูกกักขัง พวกเขาถูกปฏิบัติราวกับอาชญากร เพราะพวกเขาคิดและแสดงออกอย่างสันติ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ สอดรับกับหลักการและทฤษฎีอันเป็นสากล พวกเราเห็นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด พูด เขียน และแสดงความคิดเห็นของตนโดยสันติพวกเรามีข้อเรียกร้อง 4 ข้อดังต่อไปนี้ :

1) ปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง 14คนทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และยุติการดำเนินคดีอาญาต่อนักศึกษาและประชนผู้รักประชาธิปไตยที่ชุมนุมในที่สาธารณะทุกคน

2) หยุด คุกคาม ครอบครัวของนักศึกษาที่ถูกจับกุม ทั้ง 14 คน รวมทั้งอาจารย์ และประชาชนในสังคมผู้รักประชาธิปไตที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาดังกล่าว

3) ปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

4) สุดท้ายให้รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย โดยยุติการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารเผด็จการจงพินาศ ประชาชนจงเจริญ

กลุ่มคนไทยรักประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร

5 กรกฎาคม 2558No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...