Monday, April 20, 2015

เชิญปวงชนชาวไทยทุกคน ร่วมร่างกรอบฉันทามติปวงชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2558

เชิญปวงชนชาวไทยทุกคน ร่วมร่างกรอบฉันทามติปวงชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2558เรื่อง ขอเชิญร่วมร่างกรอบมติมหาชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับปวงชนชาวไทย

เรียน พี่น้องทุกท่าน ที่ต้องการเปลี่ยนระบอบให้เป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยประชาชน ขอเสนอตัวเป็นศูนย์กลาง ให้พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้มาร่วมกันเขียนกรอบความฝันสำหรับการสร้างชาติใหม่ ด้วยจิตสำนึกว่า ระบอบการปกครอง จะต้องอยู่ในกรอบที่สะท้อนเจตน์จำนงค์ร่วมกันของคนทั้งชาติ ที่ร่วมกันเขียนขึ้น โดยประชาชนหรือตัวแทนที่ประชาชนให้ฉันทนุมัติแล้วเท่านั้น ไม่มีใครหน้าไหนมาแย่งความชอบธรรมนี้ไป แล้วเขียนกรอบมาครอบหัวพวกเราได้ 

การดำเนินงานเบื้องต้นโดยคร่าว ๆ 

1. เราจะขอให้พี่น้องประชาชนที่อยากร่วมร่างกรอบการปกครองและการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ ได้สมัครเข้ามาร่วมกลุ่ม โดยเรามีเป้าหมายอยากให้ได้จำนวนอย่างน้อยที่สุด 300 ร้อยคน  โดยอยากให้เป็นตัวแทนให้ใกล้เคียงที่สุดกับกรอบต่อไปนี้
- ตัวแทนทุกจังหวัด
- ตัวแทนหลากหลายอาชีพ
- ตัวแทนสมาคมต่าง ๆ
- ตัวแทน เพศ วัย และระดับการศึกษา ที่หลากหลายที่สุด

2. จากนั้น เราจะแบ่งคณะทำงานออกเป็นด้าน ๆ แต่ละด้านจะมีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม เพื่อไปนำการร่างรัฐธรรมนูญ หรือกรอบฉันทามติในด้านที่ได้รับมอบหมาย หรือหมวดของรัฐธรรมนูญที่ถนัดและสนใจ (เช่น ด้านรูปแบบรัฐ การจัดอำนาจอธิปไตย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ด้านวัฒนธรรม สังคม และศาสนา เป็นต้นฯ)

3. หัวหน้าและผู้ประสานงานแต่ละท่าน จะไปทำงานกับกลุ่มของตน โดยใช้ Google Docs และนำเสนองานต่อศูนย์ประสานงานกลาง ซึ่งผมจะช่วยหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลร่วมกันอีกสี่ท่าน  ภายในเวลาที่กำหนด และเป็นระยะ ๆ

4. เมื่อได้ร่างครบทุกด้านแล้ว และมีการแก้ไขเบื้องต้นตามสมควรแล้ว เราจะเปิดให้ตัวแทนเรา นำร่างนี้ไปให้ประชาชนไทยทั่วโลก ได้อ่านและส่งข้อคิดเห็นมาให้คณะทำงาน เพื่อแก้ไขให้สะท้อนความเห็นของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างที่สุด

5. เราอาจจะหาทางเผยแพร่ เพื่อให้คนไทยรับทราบ และอาจจะมีการลงชื่อยอมรับ เพื่อให้มีข้ออ้างในความชอบธรรม  (แต่เราไม่ได้หวังว่า จะสามารถไปบีบให้เผด็จการยอมรับมันได้ แต่เมื่อใดที่ประชาชนชนะ ร่างนี้จะเป็นกรอบสำคัญสำหรับคณะปฏิวัติประชาชน ที่จะเริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ต่อไปในที่สุด

กรุณาตามลิ้งค์นี้ไป และหากท่านสนใจช่วยกันทำงาน กรุณากดขอ Join กลุ่ม แล้วเราจะแจ้งรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานตามแผนต่อไปครับ
https://www.facebook.com/groups/458892667610930/

ด้วยศรัทธาเสมอ
ตัวแทนคณะกรรมการฯ​

http://www.piangdinacademy.org/2015/04/4-20-2558.html
(มีคำอธิบายเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิญญาประชาชน ต้นคลิปด้วยครับ)No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...