Wednesday, June 23, 2021

24 มิถุนายน คือวันเฉลิมฉลองฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย

 24 มิถุนายน คือวันเฉลิมฉลองฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย


ประชาชนคือเจ้าของประเทศ
ไม่ได้เป็นทาสไพร่ดังที่ทำให้เราเป็นและพยายามให้เรายอมรับhttps://youtu.be/E8-qAQV_mqE

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...