Friday, January 15, 2021

ทึ่ง ! บริษัท Tesla ผลิตรถอย่างไร ให้เร็วที่สุด

 

 

โรงงานผลิตรถยนต์ Tesla ที่เมือง Fremont มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เป็นศูนย์ผลิตหลักในสหรัฐอเมริกา ใช้เครื่อง robots เป็นส่วนใหญ่
และผลิตแบบครบวงจร เป้าหมายคือการผลิตให้ทันความต้องการ
ของตลาด ดังนั้น การพัฒนาการผลิต จะปรับตามปัญหาและ
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น

เห็นแล้วทึ่ง

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...