Saturday, January 16, 2021

คิดได้ไง ประยุทธ์ฯมีนโยบายให้เกษียณอายุราชการถึง 70 ปีบริบูรณ์

 #นโยบายคนรุ่นใหม่ตกงานกันไปอีก10ปี #เศรษกิจสังคมการเมือง


ผู้นำที่ไร้ปัญญา ประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ พลังใหม่ ความคิดใหม่ ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ตกงานจำนวนมาก เงินเดือนก็จ่ายน้อยกว่าคนแก่ งานก็ได้เยอะกว่า ปัญหาการว่างงานก็จะแก้ได้ และที่สำคัญวันนี้ต้องเร่ง เอาคนมีความสามารถมาผลักดันอะไรใหม่ ๆ ไม่ใช่เช้าชามเย็นชาม นั่งประชุมไปหลับไป

ใครเชิญเขามา ทำไมเขาไม่ไป แล้วประชาชนจะทำอย่างไร รอให้เขาอยู่เพื่อสร้างหนี้จนชาติฉิบหายเกินเยียวยา กระนั้นหรือ


นักเรียนนักศึกษาประชาชนพินาศหมดอนาคต เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯมีนโยบายให้เกษียณอายุราชการถึง70ปีบริบูรณ์แบบนี้ตำแหน่งงานในหน่วยงานราชการทั่วประเทศทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานจะมีที่ว่างให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเกิดไหมคนรุ่นใหม่จะมีงานไหมในรอบ10ปีต่อไปนี้ครับ คนรุ่นใหม่จะเรียนจบมาไม่มีอนาคตหมดอนาคตความก้าวหน้าตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินครอบครัวเดือดร้อนไปถึง10ปี ท่านพลเอกประยุทธ์ฯไร้ความสามรถบริหารประเทศออกไปเถิดครับ ออกไป คนรุ่นใหม่ออกมาไล่รัฐบาลประยุทธ์ฯเพื่อปฏิรูปประเทศทุกด้านพร้อมกันดีกว่าเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่และลูกหลานต่อไปครับ

ด้วยรักและผูกพันธ์

ทนายสมประสงค์ เปาอินทร์

15 มกราคม2564

___________________

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...