Friday, November 18, 2016

เปิดแผนลับการปฏิวัติ ของขบวนการอำนาจเก่า 3 ครั้ง ซ้อน ที่ล้มเหลว ! ในฤกษ์การปฏิวัติ ปี 59 !

เปิดแผนลับการปฏิวัติ
ของขบวนการอำนาจเก่า
 3  ครั้ง ซ้อน ที่ล้มเหลว !
 ในฤกษ์การปฏิวัติ ปี 59 !
___________________

ความพยายามอย่างยิ่ง !
ของขบวนการอำนาจเก่า
   ที่ต้องการยึดอำนาจ
เพื่ิอนำพาประเทศกลับไป
สู่การปกครอง ของขบวน
การอำนาจเก่า มีด้วยกัน
ถึง 3 ครั้งซ้อน ในปี 59
 ครั้งที่ 1  วัันที่ 25 ก ย 59
 ครั้งที่ 2  วันที่ 23 ต ค 59
 ครั้งที่ 3  วันที่ 18 พ ย 59
โดยการสร้างสถานการณ์
สำคัญให้เกิดกระแสความ
ชอบธรรมในการยึด อำนาจ โดยวิธีการดังนี้
1.ปล่อยกระแส โจมตี
สร้างข่าวเท็จ ปล่อยข่าว
ลวง ใส่ร้าย ป้ายสี 
2.กดดัน ประชาชน
พรรคการเมือง เครือข่าย
ประชาธิปไตย ต่างๆๆ
ผ่านเครือข่าย
ของขบวนการอำนาจเก่า
ด้วยวิธีการในทาง กฏหมาย สังคม สื่อต่างๆๆ
3.ระดมทุนจากเครือข่าย
อำนาจเก่าจากภาคเอกชน
 เตรียมการด้านกองกำลัง
4.สร้างกระแสมวลชน
ยืมมือ ชี้นำประชาชน
และสร้างกระแสการปฏิวัติ
ให้เป็นเครื่ิงมือในการ เคลื่อนใหว !
เพื่อสร้างปัจจัยในความ ชอบธรรมของการยึดอำ นาจเพื่อรักษาผลประ โยชน์ในเครืิอข่าย
       18 พ ย 59
     ฤกษ์การปฏิวัติ ! ความพยายามครั้งสุดท้าย
ก่อนจบสิ้นขบวนการ  อำนาจเก่าและเครือข่าย
ที่พยายามเชื่อมโยงสร้าง
กระแสความนิยมให้กับ
ผู้นำทางการเมือง โดยการเชื่อมโยงชัยชนะ
ของ ฮิลลารี่ กับผู้นำการ
เมืองไทย ของขบวนการ
อำนาจเก่า
 แต่ผิดพลาด พลิกฟ้า พลิกแผ่นดิน ทุกอย่าง
ล้มเหลว อย่างสิ้นเชิง
เป็นผลพวงจากการกระทำ
ที่ผิดพลาดจากขบวนการ
         อำนาจเก่า ! ที่ต้องชดใช้กรรมใน ปี 60
กันอย่างถ้วนหน้าทุกคน

        ฐิติ  ชัยนาม
        18/พ ย/59

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...