Sunday, October 2, 2016

รัฐอนุมัติเงิน 47,000 ล้านบาท !!! เพื่ออุ้มหนี้เสีย 43.4 % ของสินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รัฐอนุมัติเงิน 47,000 ล้านบาท !!!
เพื่ออุ้มหนี้เสีย 43.4 % ของสินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หรือก็คือรัฐใช้หนี้แทนลูกหนี้ที่ยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนเป็นวงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านบาท เพื่อแยกหนี้เสียออกจากหนี้ดีมาให้เอกชนบริหารจัดการ ...

อ้าว...ทำไมไม่อนุมัติให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าง วงเงินเขา 1 หมื่นล้านบาท ก็ฟื้นฟูกิจการได้แล้วนะ

คุณ..เห็นอะไรมั้ย...จากข่าวนี้?!?!

วัดพุทธรับบริจาค...โดนตั้งข้อหาฟอกเงิน 
ยักยอกทรัพย์ รับของโจร รุกป่า ยึดที่คืน 
จับพระติดคุก ห้ามรับบริจาค

ชาวพุทธขอไปสังเวชนียสถาน
โดนฉีก พรบ. ทิ้ง ไม่มีเยื่อใย

อิสลามขอตั้งมัสยิต 3 แห่งต่อจังหวัด
อนุมัติทันที แถมงบก่อสร้างจาก อบต. ให้เสร็จสรรพ

ธนาคารอิสลามมีหนี้เสียเกือบ 50,000 ล้านบาท 
รัฐอนุมัติงบช่วยเหลือทันที 47,000 ล้านบาท ไม่มีลังเล 
แถมเพิ่มเงินลงทุนให้อีก 3,000 ล้านบาท

สถานการณ์แบบนี้คือ
โดนยึดหมดทั้งอำนาจการเมือง 
อำนาจการเงิน อำนาจการทหาร 
อำนาจการศึกษา อำนาจการเผยแผ่ศาสนา
และอำนาจการปกครองท้องถิ่นใช่หรือไม่

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๕.๔๕ น.

CR.Ptreetep

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...