Thursday, September 15, 2016

*ประยุทธ์สำรอกอีก"อยู่มาแล้ว2ปี,อยู่ต่ออีก2ปีก็ไม่มีอะไรเสียหาย"

*ประยุทธ์สำรอกอีก"อยู่มาแล้ว2ปี,อยู่ต่ออีก2ปีก็ไม่มีอะไรเสียหาย"อันเงินเดือนเรือนนอนงบสอนฝึก
จงลองตรึกเงินตรามาจากไหน
ไยเขากร่างอย่างกล้าบ้าบิ่นไกล
แล้วคนไทยจะยอมตรอมนิ่งฤา??No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...