Sunday, August 7, 2016

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

 แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

เรื่อง แนวทางของขบวนการภายหลังผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่ผลการลงคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อย่างไม่เป็นทางการออกมาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ประชาชนผู้ออกเสียงส่วนใหญ่ได้ลงคะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวผ่านการออกเสียงประชามตินั้น

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอยืนยันในแนวทางการรณรงค์ของเรา ว่าเราเคารพในเสียงของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด คิดเห็นอย่างไร และพร้อมยอมรับการตัดสินใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเช่นไร เพราะนี่คือการตัดสินใจที่เกิดจากผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน

กว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ทำกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ข้อเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่างสม่ำเสมอ เราเอาตัวเองเข้าร่วมแข่งขันในกติกาอันไม่เป็นธรรม เราต้องเผชิญกับการข่มขู่คุกคามนานัปการจากอำนาจเผด็จการ แม้เราจะต้องพานพบกับความไม่เป็นธรรมมาโดยตลอด แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะนำมาใช้เป็นข้อแก้ตัว ผลการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า เรายังพยายามไม่มากพอ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยังต้องทุ่มเทยิ่งกว่านี้ ทำงานให้หนักกว่านี้ พัฒนาไปให้มากกว่านี้

แม้ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะผ่านการออกเสียงประชามติไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบอบเผด็จการอีก ไม่ได้หมายความว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง และไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยได้จริง

ดังนั้นหลังจากนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้เรียกร้องระบอบประชาธิปไตย พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และต่อต้านการกระทำอันไม่ถูกต้องของเผด็จการทหารต่อไป เราจะไม่ย่อท้อเพียงเพราะความผิดหวังแค่ครั้งเดียว ในวันนี้หนทางสู่ประชาธิปไตยอาจดูยาวไกล แต่เราเชื่อว่าหากเราไม่หยุดนิ่ง ยังคงก้าวเดินต่อไป ในวันข้างหน้าที่ไม่นานเกินรอ เราและประชาชนทุกคนจะไปถึงยังจุดหมายที่ตั้งหวังไว้อย่างแน่นอน

เราจะสู้ต่อไป

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

7 สิงหาคม 2559

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...