Thursday, August 4, 2016

รู้ยัง เดี๋ยวนี้เครื่องบินกองทัพไทย มีแอร์โฮสเตสด้วยน้า... ถลุงงบประชาชนอย่างไม่ยั้ง...

○รู้ยัง เดวนี้เครื่องบินทหารมีแอร์โฮสเตสด้วนน้า ภาระกิจทางทหาร จำเป็นต้องมี  แอร์ โฮสเตสส่วนตัว ด้วยหรอเนี่ย ตรูอยากบ้า ภาษีตรูล้วนๆ
.
○ไม่แน่ใจว่ากองทัพประเทศไหนมี แอร์โอสเตสส่วนตัวเหมือนกองทัพไทย  บ้าง ภาพนี้จากกองบินที่6

ภาพโดย Wassana Nanuam

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...