Wednesday, August 19, 2015

อุ๊ ช่อผกา... กับการเรียกร้องไม่ให้ใช้ Pray for Bangkokท่านอ่านแล้วคิดอย่างไร?
สำหรับผม รู้เลยว่า เธออยู่ในโลกที่ไร้เดียงสาทางการเมือง
เป็นชนชั้นกลางในเมืองกรุง ที่ไม่ประสากับกลเกมอำนาจ
มองแค่ว่า การไม่พูดถึง หรือการพูดถึง จะมีผลทำให้สิ่งที่ได้เกิด และจะเกิดขึ้นนั้น มันเปลี่ยนทิศทางได้

และดูเหมือนเธอจะไม่รู้เลยว่า วันนี้ Thailand is already in the deep shit!

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...