Monday, April 6, 2015

เผด็จการทหาร - เชื้อไฟความรุนแรงภาคใต้ (เครดิต จอม เพชรประดับ)

เผด็จการทหาร - เชื้อไฟความรุนแรงภาคใต้ (เครดิต จอม เพชรประดับ)
Published on Apr 6, 2015

อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอก ประเทศตุรกี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicmedia เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ และการตรวจค้น จับกุม นักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะนี้ว่า ภายใต้กฎอัยการศึก ทหารยังคงมีอำนาจเต็ม และมองนักศึกษาในจังหวัดภาคใต้ว่าเป็นส่วน­หนึ่งของขบวนการก่อความไม่สงบทั้ง ๆ ที่ นักศึกษาในจว.ภาคใต้ เคลื่อนไหวเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สร้างความ­เข้าใจ ให้ยุติการใช้ความรุนแรงมากกว่า เชื่อว่า รัฐบาลเผด็จการทหาร จะไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ได้ และไม่สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ เพราะแม้แต่กระบวนการพูดคุยก็ไม่คืบหน้า และเป็นการนับหนึ่งใหม่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับสิ่งที่รัฐบาลที่แล้ว ทั้ง ๆ ที่ควรจะตั้งเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งไม่ได้พูดกับกลุ่มที่มีอำนาจและมีบ­ทบาทที่สุดในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองในบรรยากาศของการ­เป็นเผด็จการ ก็ไม่เอื้อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขเกิดข­ึ้นได้อย่างแน่นอน สำหรับนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำ­ลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศขณะนี้ ให้ความสนใจต่อปัญหาภาคใต้และการเมืองในปร­ะเทศไทยอย่างมาก แต่ไมได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนขบวนการก่อความรุนแรงในภาคใต้ หรือ แม้แต่กลุ่ม ไอซิส เหมือนที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งข้อสงสัยแต่อย­่างใด
  • Category
เผด็จการทหาร - เชื้อไฟความรุนแรงภาคใต้

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...