Wednesday, April 1, 2015

ประเทศไทย อย่างไรเสีย ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?

ประเทศไทย อย่างไรเสีย ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?
คำถามที่ควรจะพูดได้ ตอบได้ ถกได้
แต่วันนี้ หากทำ ก็จะโดนมาตรา  44 ที่ภูมิพลเปิดโอกาสให้ประยุทธ์ ก่อกรรมเป็นทรราช โดยเขาไม่ต้องรับโทษ เหมือนเดิม และประยุทธ์ ก็เป็นเหยื่อหน้าโง่คนต่อไป ของระบบกษัตริย์ไทย 

ประเทศไทย อย่างไรเสีย
ก็ต้องมีสถาบันกษัตริย์...!! จริงหรือ?


No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...