Friday, March 13, 2015

ดร.สุนัย จุลพงศ์ธร: สนช. อย่าอยู่แค่เปลืองภาษี ควรตั้งกระทู้ถามประยุทธ์ เหตุระเบิด สร้างสถานการณ์?

สส.สุนัยในสภาไทยพลัดถิ่นที่ไม่ต้องรับเงินเดือน เตือนสภา (สนช.)ไทยในประเทศที่กินเงินภาษีแต่ไม่มีจิตสำนึกต่อประชาชนผู้เสียภาษี กระตุ้นให้ทำหน้าที่ตั้งกระทู้ถาม เพื่อตรวจสอบนายกฯเหตุระเบิดหน้าศาลใครสร้างสถานการณ์กันแน่  และต้องปกป้องสิทธิประชาชน, ทำไมใช้วิธีป่าเถื่อนซ้อมประชาชนเพื่อให้พูดตามใจประยุทธ์?? (12-03-2015)

https://www.youtube.com/watch?v=2NXXvFTlLtENo comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...