Friday, March 13, 2015

เมื่อกษัตริย์ภูมิพลสิ้นแล้ว ท่านอยากให้ใครขึ้นครองราชย์แทน


เมื่อกษัตริย์ภูมิพลสวรรคต (ตายแล้ว) ท่านอยากเห็นอนาคตราชวงศ์เป็นอย่างไร?

เอาพระเทพฯ​ขึ้นแทน
เอาพระบรมฯ​ขึ้นแทน
ใครก็ได้ ยอมรับได้ทั้งนั้น
ไม่ย๊อม ไม่ยอม พอข้าต้องอยู่ค้ำฟ้า เกิน 120 พรรษา
บอกลาระบบกษัตริย์ไปเลย ขอสาธารณรัฐ ได้ม๊า....
Poll Maker

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...