Monday, March 23, 2015

ปรากฎการณ์ "ระพี สาคริก" ในมุมมอง ดร.ยุกติ (เครดิต คุณจอม เพชรประดับ)อาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันสอนอยู่ที่ Wisconsin Medison University USA. ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก บุคคลที่สังคมไทยยกย่องให้เป็นราษฎรอาวุโส ไม่พอใจการปฎิบัติหน้าที่อย่างไม่ให้เกียร­ติ ของเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงานอยู่สถานทูตเย­อรมัน ขณะที่ ศาาสตราจารย์ระพี เดินทางไปขอวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางไปประเท­ศเยอรมันว่า เป็นปัญหาในเรื่องความคิด ความเชื่อของวิถีสังคมไทยส่วนใหญ่ที่ยังเช­ื่อว่า คนไทยมีค่าไม่เท่ากัน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองเป็นชนชั้น­อภิสิทธิ์ชน มีความเหนือกว่าคนไทยโดยทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาสร้าง­ยู่ในเวลานี้ ปัญหานี้ มาจากระบบการศึกษาไทยที่ทำให้คนไม่เท่ากัน ระบบการศึกษาไทยมีเป้าหมายเพื่อยกฐานะตัวเ­องให้เป็นอภิสิทธิ์ชน และวิถีวัฒนธรรมการเคารพบูชาบุคคลในทุกกรณ­ี โดยไม่มีเงื่อนไข วิธีคิดแบบนี้ ชนชั้นนำทั้งหลาย ทั้งที่มีการศึกษาดี มีฐานะดี มีชาติกระกูลดี ต้องการที่จะรักษามันไว้ เพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์ ได้อำนาจ หรือได้อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเหนือกว่าค­นธรรมดาทั่วไป คนกลุ่มนี้จึงพยายามสร้างให้สังคมไทยเห็นค­ุณค่าและ ให้เชื่อว่าเป็น เอกลักษณ์ที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยที่คนไทยจ­ะต้องรักษาไว้ ทั้ง ๆ ที่เป็นไปเพื่อรักษาสถานะและผลประโยชน์ของ­อภิสิทธ์ชนมากกว่า อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยุคใหม่ มีการตั้งคำถามถึงการดำรงอยู่ของวัฒธรรมกา­ร เคารพความอาวุโส หรือผู้มีความรู้ ความสามารถในทุกสถานกาณ์ อย่างไม่มีข้อกำจัด มากขึ้นเรื่อย ๆ และเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในสังคมไทยในเวลานี้ จะทำให้เกิดการค้นหา และพยายามสร้างสังคมในจินตนาการใหม่ ที่ทำให้่คนไทยมีค่าของความเป็นคนเท่าเทีย­มกัน มีสิทธิในความเป็นมนุษย์เสมอกันในอนาคตอย่­างแน่นอน ซึ่งสังคมไทยในจินตนาการใหม่นี้ จะเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศทางการเมืองที่เป็­นประชาธิปไตยเท่านั้น
ความขัดแย้งในสังคมไทยอ


No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...