Wednesday, July 25, 2012

จดหมายท้วงติงถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จดหมายมาทักท้วงด้วยห่วงรัก
แด่ยิ่งลักษณ์นักสู้ผู้สวยหวาน
เกมการเมืองเรื่องยุ่งเธอมุ่งงาน
แต่อาการไม่ดีพี่ขอติง

-----------------------------


 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...