Saturday, August 29, 2015

ปล้นชาติ หมกเม็ด คสช.​จะทำสัญญากับบริษัทจีนสร้างทางรถไฟต้นเดือนกย.นี้

รัฐบาล มียังงี้ด้วยเหรอ..หมกเม็ด จะทำสัญญากับบริษัทจีนสร้างทางรถไฟต้นเดือนกย.นี้...เป็น ที่อึกทึกครึกโครม แก่ชาวโลก เมื่อตอนเช้า 28 ส.ค.2558 ตามเวลาไทย

ผม ขอให้ความเห็นของ ผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้:

๑. การ หรือนิติกรรม นี้ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งหมด เพราะ นิติกรรมนี้ ไปขัด หรือ แย้ง กับ Convention against Transnational Organized Crime, 2000 มีผลบังคับทั่วไปในเดือน Sept. 2003 ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หรือ ปีค.ศ.๒๐๑๓ ไปโดยสมบูรณ์แล้ว

๒. คณะ คสช. หรือไม่ว่า รัฐบาล [เถื่อน] ไม่ว่าชุดใด นับแต่มี คสช. เป็นต้นมา มิใช่รัฐบาล แต่ เป็น Junta คณะบุคคล ที่จับยึดเอาอำนาจรัฐ ไปใช้โดยมิชอบ และ มีคุณลักษณะที่เป็น Transnational Organized Criminals ตาม Convention against Transnational Organized Crime, 2000 ให้ศึกษาดูวิเคราะห์ศัพท์ในบทบัญญัติที่ ๑ และบทบัญญัติที่ ๒ ของสนธิสัญญาฉบับนี้ให้ดีๆ

๓. เมื่อจะดื้อด้านทำกันต่อไป ประชาชนคนไทย ในฐานะ ที่เป็นผู้เสียหาย ตามคำพิพากษาของศาลนานาชาติ (ศาลอุทธรณ์เขตที่ ๒ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็น the Supreme Court) ในคดีที่ชื่อว่า Tel - Oren, 1982 ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ต้องประกาศเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในระหว่างประเทศ และ ทุกๆประเทศใน EU และ ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่เจริญแล้ว ต่างยอมรับในการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ และศาลอุทธรณ์เขตที่ ๒ ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว

๔. ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และทั่วโลก จึงเป็นผู้เสียหาย ตามกฏหมายระหว่างประเทศ ที่จะขอให้ องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

๔.๑ ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ดำเนินการสอบสวนกับ Junta (คณะ คสช.) ตามสนธิสัญญาฉบับข้างต้น เพื่อทำการเจรจา ขจัดปัญหาให้ลุล่วงไป โดยคณะเจรจา ที่ตั้งมาโดยองค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ภายในเวลาหกเดือน

๔.๒ หากการเจรจาในระหว่าง Junta (คณะ คสช. และรัฐบาล [เถื่อน]) ไม่ได้ผล ขอให้องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ตั้งอนุญาโตตุลาการมาชี้ขาดในปัญหาข้อขัดแย้งนี้ ให้เสร็จสิ้นไปในหกเดือน

๔.๓ หากเมื่อ มีการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ที่ตั้งมาตาม ขัอ ๔.๒ ภายในหกเดือน ไม่ได้ผล องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ย่อมมีสิทธินำคำบังคับของอนูญาโตตุลาการระหว่างประเทศชุดนี้ ไปสู่การดำเนินการฟ้องร้อง Junta (คณะ คสช. และรัฐบาล [เถื่อน] ทุกตัวคน) เป็นจำเลยในศาลโลก หรือ ICJ, the International Court of Justice ภายในเวลาหกเดือน

ทั้งนี้การบังคับตามสนธิสัญญาฉบับที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาฉบับนี้แล้ว และ

๕. เมื่อได้ดำเนินการมาอย่างครบถ้วน ตามสนธิสัญญาฉบับ ที่กล่าวนี้แล้ว ย่อมไม่ห้ามศาลโลก หรือ ICJ, the International Court of Justice ในฐานะองค์กรชำนัญการของสหประชาชาติ


๖. ที่จะดำเนินการ Refer Case นี้ที่มีผลในทางแพ่ง เข้าสู่ ศาลอาญาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ศาลใด ศาลหนึ่งในห้าศาล ที่ได้ตั้ง และ ได้ให้อำนาจ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาไว้แล้ว และ มีอำนาจเต็มเปี่ยม โดยสมบูรณ์ ที่จะพิจารณา และ พิพากษาคดีอาญาระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ และ Convention against Corruption, 2003 และ สนธิสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Security Council Resolutions ที่ 827 (1993) และ Resolutions อื่นๆ ที่ออกตามความ หรือล้อกับ Resolutions ที่กล่าวถึงนี้

๗. พี่น้องประชาชนคนไทย ในเมืองไทย และ ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมด โปรดเตรียมตัว เตรียมใจ ลงมือปฏิบัติการ ตามกฏหมาย โดยวิถีแห่งสันติธรรม ได้เลย เพราะงานเข้าแล้ว โปรดจัดให้หนัก มิฉะนั้น คนพวกนี้ ก็ไม่รู้ว่า ในระหว่างปืน หรือ ปากกา อย่างไหน? มีอิทธิพลสูงกว่ากัน

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...