Tuesday, August 25, 2015

ประเทศไทยในฝัน ควรเป็นอย่างไร ด้านการเศรษฐกิจ?

ประเทศไทยในฝัน ควรเป็นอย่างไร ด้านการเศรษฐกิจ?

เศรษฐกิจน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้นะคะ ควรที่จะหาทางให้ต่างประเทศมาลงทุนในไทยมากที่สุด

มีการกระจายรายได้สร้างความเจริญสร้างงานให้คนในชนบท

เสรีภาพในการประกอบอาชีพที่ตนรักให้มีคุณค่า มิใช่แสวงหาแต่ความร่ำรวย รู้จักคุณค่าชีวิตตามศาสนาของตน ประชากรตระหนักรู้ความพอดีเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจทําต่อเนื่องและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง สมัยทักษิณ ซึ่งเป็นนโยบายที่จับต้องได้ ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนทั่วหน้ากัน ทรัพยากรของแผ่นดินเอามาบริหารให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

เพิ่มค่าขั้นต่ำ

เพิ่มสวัสดิการพนักงาน

อยากให้ทุก เครือข่ายเกษตรกร เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มีสหกรณ์เป็นของตนเอง โดยขายผ่านสหกรณ์ ซึ่งสามารถตั้งราคากลางโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสหกรณ์ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการพืชผลของตนเอง มียุ้งเก็บที่ได้มาตรฐาน และสามารถจัดการขาย มีช่องทางการจำหน่าย ให้น้องที่สุดเพื่อถึงมือผู้บริโภค โดยจะจำหน่ายราคาท้องตลาด แต่รายได้กลับสู่เกษตรกรมากขึ้น

1.แอนตี้ระบบ ประชานิยม เพราะประชานิยมทำให้ไทยเป็นหนี้

ต้องมีการกระจายอำนาจ ทุกๆด้าน

(ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ productและต้นทุน ในทุกๆโครงการ) และให้อำนาจประชาชนที่มีความรู้ สามารถตรวจสอบ หน่วยงาน

ของรัฐ โดยมีกฎหมายรองรับ

เปิดเสรีทุกด้าน เปิดการลงทุนที่เสรีมากกว่านี้ ที่สำคัญ กว่า 87% ของเศรษฐกิจในประเทศ ในมือราชวงศ์ ควรปล่อยออกมาสู่มือประชาชน บริหาร การปิโตรเลียม การสื่อสาร การประปา การไฟฟ้า ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เป็นบริษัทมากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนบริหาร เปิดการค้าเสรีกับทุกภูมิภาค (ถ้าเค้ายังอยากค้าขายกับเราอยู่นะ หุหุ)

ควรมีการขยายความเจริญด้านการค้าขายและธุระกิจ ออกไปยังต่างจังหวัดมากกว่านี้. ค่ะ

ประชาชนมีส่วนร่วม

Free trade

เปิดอาชีพอิสระที่ไม่ผิดกฏหมายไม่ใช่คนรวยทำได้คนจนทำไม่ได้เช่นการเทรด Forex การแรกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธนาครทุนหนาทำได้แต่ประชาชนทำผิดกฏหมายและให้บันจุเข้าไปในบทเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมเลย เหมือนสิงคโปรครับ เขาถึงได้เจริญไม่เหมือนกะลาแลนต้อวกฏให้โง่ครับ และส่งเสริมการลงทุนทุกชนิทที่ไม่ผิดกฏหมายครับเท่านี้ประเทศก็เจริญแล้วครับ

ทุนนิยมเสรี

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม กระทรวงเกษตร ,อุตสาหกรรม,พาณิชย์,ต่างประเทศต้องรวมมือกันให้คำแนะนำเกษตรกร เพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมเกษตร ทุกตำบล อำเภอ จังหวัด ต้องมีสหกรณ์ในระยะแรกรัฐต้องให้ความรู้ความเขาใจผลดีผลเสียของสหกรณ์ กระทรวงเกษตรต้องให้คำแนะนำว่าภาคนี้ ฤดูนี้ ดินลักษณะเช่นนี้ควรปลูกอะไร มิใช่ให้ปลูกตามยถากรรม

1.เรื่องการเกษตรอยากให้แก้ปัญหาระยะยาวในเรื่องน้ำ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งมีมาตลอด

 

2.เรื่องแรงงานอยากให้ยกระดับฝีมือแรงงานไปพร้อมกับๆ ประกันค่าแรงขั่นต่ำ

 

3.อยากแก้เรื่องการค้ามนุษย์ ทั้งเรื่อวค้าประเวณี แรงงานเด็กและผู้ใหญ่

 

4.เรื่องอุสาหกรรมอยาก ให้มีเป็นแบรนด์ของไทยเช่นรถยนต์

 

5.อื่นๆยังนึกไม่ออก

ทุนเสรีนิยม มีการเก็บภาษีที่เป็นธรรม เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับประชาชน

นำทรัพยากรของชาติ(โดยเฉพาะน้ำมัน แก๊ซ )มาพัฒนาชาติให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

คนจนควรมีสิทธเท่าเทียมที่สามารถเดินไปกู้เงินมาลงทุนได้เหมือนพวกคนรวยได้ค่ะ

ตัองมีน่วยงานไปให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหมู่บ้านด้านอาชีพหลัก

อาชีพเสริมสอนทำอาชีพเสริมมีตลาด

รองรับผลผลิตให้เดี่ยวก้เป้นลูกโช่ไป

เดี่ยวกัดีไปเองคนมีอาชีพมีรายใด้กัมี

เงินจับจ่ายชี้อของมันจะไปใหนเสีย

ส่งเสริมการค้าขายระหว่างประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชากร ส่งเสริมการลงทุน หาช่องทางการตลาดและตลาดในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทำการค้าขาย

ค้าขายเสรี อย่าให้บางกลุ่มมีอำนาจในธุรกิจผูกขาด

รายได้ GDP ที่เติบโตขึ้นทุกๆปี

มีการกระจายรายได้ถึงระดับรากหญ้า ไม่ใช่กระจุกแค่ชนชั้นสูง และ ชั้นกลาง

อยากให้ปนะเทศมีศุนวิทยาศาสมีนักวิทยาศาสนักวิใจทุกด้านไม่เกษทยานยนต์อิเล็กโทนิคอาหารและทอ้งเทียว

อยากให้ปนะเทศมีศุนวิทยาศาสมีนักวิทยาศาสนักวิใจทุกด้านไม่เกษทยานยนต์อิเล็กโทนิคอาหารและทอ้งเทียว

ประชาชนมีรายได้ เพียงพอ กับการดำรงชีพ และมีส่วนเหลือเก็บเพื่อความมั่นคงของอนาคต.

รัฐให้สวัสดิการต่อคุณภาพขีวิตประชาชนทุกคน.

พัฒนาความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี ให้แก่ประขาชนทั้งภาคธุรกิจ และภาคเอกชน ให้ทันกับประเทศมหาอำนาจ .

ส่งเสริมธุรกิจ สร้างงานในทุกระดับ.

มีเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคง

พัฒนาไทยใให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า,และขนส่งมวลชน

*ขุดคลองคอดกะพัฒนาให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า พัฒนาการขนส่งเรือสินค้า,การบริการท่าเรือสินค้าขนาดใหญ่,พัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือ,สถาบันการสอนการเดินเรือ,สอนบริหารจักการท่าเรือ

*ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ,ดอนเมืองให้พร้อมที่จะรองรับลูกค้าทั้ง,นักลงทุนและนักท่องเที่ยว,และแม้กระทั้งขนส่งทางการบิน

*สร้างการขนส่งระบบราง,รถไฟความเร็วสูงทังขนส่งสินค้าและมวลชน สายเหนือ,อีสาน,ตะวันออก,ตะวันตก,สายไต้

พัฒนาด้านพลังงานทดแทน โซลาเซล พลังงานลม ไบโอดีเซล พลังงานน้ำ

เช่นโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งพลังงานทดแทน อาจจะเริ่มหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้าน

***สร้างรถยนไฟฟ้าแบรนไทยแลนท์ ไทยเรามีทหารท่านหนึ่งเก่งมาก ท่านหนึ่งท่านทำรถไฟฟ้าส่วนบุคคลเสร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เอง และท่านประดิฐมอเตอร์เฮอร์คิวริสซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้พลังงานมาก 10 เท่าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ธรรมดา

ถ้าเราต่อยอดจะประหยัดไฟฟ้าได้เยอะมาก

พัฒนาการบาริการด้านการแพทย์ให้ไทยเป็น ศูนย์กลางด้านการแพทย์ในอาเซียนสามารถนำเงินเข้าไทยได้ไม่น้อย

***พัฒนาเกษตรไทยให้เป็นเกษตรที่ก้าวหน้า เช่นให้ความรู้เรื่องการทำบัญชี การวางแผนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร การหาตลาด การโปรโมทสินค้า การลดต้นทุนการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตร สอนให้เขาสามาทำเองได้..

***สนับสนุนการพัฒนา การประดิษฐิคิดค้นนวัตกรรม เครืองจักรเทคโนโลยี โดยให้มีการประกวด และให้รางวัลนวัตกรรมที่ชนะ พัฒนาและต่อยอดอันที่มีการตลาดที่ดีจนเป็นผลิตภันฑ์ที่ขายทำกำไรได้

ประเทศไทยที่คาดหวังอยากจะให้เป็นในด้านเศรษฐกิจ การแบ่งปันทรรพยากรทางด้านเศรษฐกิจ ต้องทั่งถึงและเท่าเทียม ไม่ใช่รวยเพียงไม่กี่คน แล้วคนส่วนใหญ่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การเรียกเก็บภาษีต้องมีความเป็นธรรมกับคนทุกคน คนที่ได้รับประโยชน์จากแผ่นดินมากกว่าคนอื่นก็ต้องจ่ายแพงเพื่อนำมาดูแลคนที่ด้อยโอกาส เพื่อว่าเขาจะได้มีโอกาส

เป็นเศรษฐกิจเสรี ไม่ผูกขาด

ควรพัฒนาอุสาหกรรมที่ประเทศเราถนัด

ทำตามแบบทักษิณง่ายดีเจริญไว

แต่ต้องระวังระบอบเหี้ยจะกลับมา

-

- ส่งเสริมให้มีธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดเล็ก

- มีกฎระเบียบในการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนขนาดใหญ่ เช่น ซีพี โดยอ้างการทำธรกิจครบวงจรแต่ที่จริงแล้วคือการครอบงำเศรษกิจทั้งหมด และทำลายธุรกิจขนาดเล็ก

 

 

 

.......ต้องการให้เน้นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเน้นการ จัดหาสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ให้กับคนในเขตยากจนที่สุดก่อน และในทุกภาคส่วน ของภายในประเทศ ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันไปเอง

ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขาย ให้มีอิสระในการทำธุรกิจ ไม่มีนายทุนผูกขาด ทุกอย่างแม้แต่การเงินการธนาคาร..

เปิดเสรีทางการค้า

ส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่เป็นธรรมกับคนในสังคม ไม่ให้เอาเปรียบกัน โดยเฉพาะการค้าผูกขาด ต้องแก้กฎหมาย วางกติกาที่เป็นธรรมกับคนส่วนใหญ่

กระตุ้นการลงทุนของชนชั้นล่างให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้

กระตุ้นการลงทุนของชนชั้นล่างให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้

1.มีการส่งเสริมการลงทุนในชุมชน

2.แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจในชุนชน.ระดับประเทศ และระดับโลก

3.มีนโยบายการผลิตและการค้าที่ี่ทันสมัยกับยุคการ่ปลี่ยนแปลงของโลก

4.มีการประกันราคาผลผลิตสินค้า

ยากให้เป็นหนึ่งในอาเชียนในด้านเศฐกิจ

เป็นเสรีแบบทุนนิยม ที่มีกรอบจำกัด ไม่ใช่แบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือทุนนิยมผูกขาด

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาสินค้าต่างๆ

ต้องไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่ต้องเป็นเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานความเข้มแข็งของสังคม หรือ ชุมชน โดยอาศัยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับต้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

อยู่ดีกินดี

ผลิตสามารถตั้งราคาผลผลิตได้

ผลประโยชน์กลับมาที่ประชาชนโดยตรง

- ระบบเศรฐษกิจ แบบทุนนิยม - ระบบเศรฐษกิจ แบบผสม

ด้านการเศรษฐกิจ ประชาชนทุกคนควรได้รับโอกาส เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสการทำมาหากิน แหล่งทรัพยากรทีมีอย่างเท่าเทียมกัน สร้างโอกาสการทำมาหากินให้ผู้ที่ด้อยกว่า มีความสามารถในการแข่งขัน หรือไม่ก็ปกป้องผู้ที่ด้อยโอกาสในการแข่งขัน

รวมคนไทย สู้กับต่างประเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ดี

ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีระบบเศรษฐกิจไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกคือ เป็นไปตามระบบทุนเสรีนิยมที่ถือปฏิบัติกันอยู่ตามสภาวะปัจจุบัน แต่ทว่าจะต้องมีผู้นำในการปกครองคือ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เข้มแข็ง เพื่อนำพาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับระบบตลาดของโลกนี้ได้ต่อไป

ควรเป็นแบบฟิลิปปินส์แบบอินโดนีเซียไปก่อนแล้วตามไปเป็นแบบเกาหลีใต้จนสู่แบบญี่ปุ่นในที่สุด.(คือค่อยๆพัฒนาไป)

ไม่มีความเห็น

ปชช.เป็นผู้บริหารเศฐกิจเอง

รากหญ้าซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ รัฐส่งเสริม สถานที่ทำกิน แหล่งเงินทุน ส่งเสริมวิชาการอาชีพนั้นๆ เชื่อว่าหากรากหญ้าอยู่ดี กินดี รัฐก็จะมั่งคั่ง

ทุกอย่างให้เอกชนดูแล ส่วนฝ่ายบริหารทำหน้าที่เหมือนdealerที่นำเอานักลงทุน รัฐบาลต่างชาติ เข้ามาลงทุน >>>แนวsupport ภาคเอกชน เป็นเศรษฐกิจของมหาชน มีกฎหมายควบคุมการผูกขาดธุรกิจบ้างประเภท และ ขนาดธุรกิจ เพื่อให้เกิดการถือครองสินทรัพย์ร่วมของประชาชนในประเทศ

มีการแข่งขันโดยเสรี และมีโอกาศเท่าเทียมกันทุกคน

มีการแข่งขันโดยเสรี และมีโอกาศเท่าเทียมกันทุกคน

เกษตรกร มีอำนาจกำหนดราคาสินค้า

สาธารณรัฐไทยควรเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ต้องขุดคลองคอดกระและสร้างระบบขนส่งทางรางเชื่อมต่อทั้งประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ โดยต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านกระบวนการอันมีประชาชนเป็นผู้ตัดสินแบบ USA

ต้องพัฒนาทรัพยากรของคนก่อนให้รู้หน้าทีของตัวเองให้รักประเทศตัวเองรักครองนํ้ารักป่ารักฟ้ารักครอบครัวและสวัดิการต่างๆไม่ว่าป่วยและทีสําคัญทุกคนต้องมีการศึกษาเต็มที่แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนทุกคนต้องมีงานทํามีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวของตัวเองและถนนต้องสะดวกไปมาหากันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นงบประจะต้องกระจ่ายออกไปอย่างทั่วถึงทุกภาคและทุกคนจะต้องเขาถึงแหล่งทุนถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีและประเทศชาติก็พัฒนาไปดัวยประเทศมันก็คือประชาชนไม่ไช่เหรอคะ่

ส่งเสริมการค้าในประเทศให้เทียบเท่าสินค้าแบรน์เนมและส่งออก สนับสนุนให้คนไทยใช่ของในประเทศ สร้างบ่อนเสรี เน้นการท่องเที่ยว เพิ่มค่าเเรงขั้นต่ำให้ได้วันละ1พันบาทหักภาษี30%ทุกอาชีพเพื่อเอามาสร้างสวัสดิการให้ปปช. เพื่อลดความเหลือมล้ำของปปช.

จำกัดแม่ค้าริมฟุตบาทและแท็กซี่เพื่อสร้างความน่าอยู่อาศัย

ซื้อง่าย ขายตล่อง

-

ไทยต้องเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

ระบบสหกรณ์กระจายทั่วทุกหมู่บ้าน

กระจายรายได้ เเละรัฐสวัสดิการ ให้เท่าเทียมกันทุกคน

เหมือนประเทศออสเตรีย

.เป็นบ้านเมืองทีปราศจากอบายมุข หรือให้ค่อยๆ หมดไป หรืออย่างน้อยก็พยายามต่อไปเพื่อไม่ให้มีในแผ่นดินไทย (เพราะอบายมุขเป็นสิ่งทำลายเศรษฐกิจ)

.เป็นทุนนิยมแบบสมดุล คือไม่มีกลุ่มใดผูกขาดการค้า

.กำหนดรายได้ของประชาชนอย่างเหมาะสมกับค่าครองชีพ

.อุตสาหกรรมต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

.ใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์

ควรจัดการด้านพลังงานของชาติให้เป็นที่โปร่งใส นำรายได้มาพัฒนาประเทศ มิใช่ผลประโยชน์ตกแก่บุคคลบางกลุ่ม หรือบางพวก

ต้องเจริญกว่านี้

เสรีแบบไม่มีสัญญาผูกขาดทุกกรณี แข่งขันกันได้เรื่อย

อยากให้ผู้นำส่งเสริมการค้าขายในและต่างประเทศ

อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจคล่องตัว

การค้าเสรี โปร่งใส เป็นธรรม

ซื้อง่าย ขายตล่อง

เศรษฐกิจการค้าเสรี และความเท่าเทียมกัน

เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับของอารยะประเทศ มีบริหารงานจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามแบบสากล นา ๆ ประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย

อยู่ดีกินดีปทท.ต้องอุดมสมบูรณ์

ให้มีอิสระในการประกอบอาชีพส่งเสริมการค้าการขายกับต่างประเทศหาช่องทางและสน้บสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้ทุกคนได้กินดีอยู่ดี ดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ทุนเสรีนิยม

 

 

เศรษฐกิจจะดีทุกอย่างถ้า นักการเมืองมีความจริงใจที่จะเป็นนักการเมืองอย่างแท้จริง

 

 

ปชช.คนในชาติรู้รักสามัคคี พอใจกับสิ่งที่ตนเองผลิตผลที่ได้รับ

 

 

เศรษฐกิจจะดีทุกอย่างถ้า นักการเมืองมีความจริงใจที่จะเป็นนักการเมืองอย่างแท้จริง

 

 

ปชช.คนในชาติรู้รักสามัคคี พอใจกับสิ่งที่ตนเองผลิตผลที่ได้รับ

ต้าขายกับต่างประเทศเหมือนนายกทักษิษทำนะดีแล้วครับ

ต้าขายกับต่างประเทศเหมือนนายกทักษิษทำนะดีแล้วครับ

เสรีนิยม มีกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

เป็นเศษฐกิจเสรี แบบประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

ตัดปัญหาพ้อค้าคนกลาง

อยากเห็นเศษฐกิจของไทยเหมือนดั่งในยุโรป. ประชากรมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้น. การจ้างงานเพิ่มมากขึ้น. ควรมีกฎหมายคุ้มครองค่าแรงขั้นต่ำ ยกเลิกการผูกขาดจากนายทุนใหญ่ๆซึ่งผมคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน

ทุนเสรี

1.ต้องสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย

ให้มีทางเลือกมากขึ้น

2.สนับสนุนชาวนา ชาวเกษตร

ชาวประมง ให้มีทุนพัฒนาใน

งานที่เค้าต้องใช้จริงจัง ที่หลัง

จากถูก คสช ปกครองมาแบบ

โง่ๆ

1.ต้องสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย

ให้มีทางเลือกมากขึ้น

2.สนับสนุนชาวนา ชาวเกษตร

ชาวประมง ให้มีทุนพัฒนาใน

งานที่เค้าต้องใช้จริงจัง ที่หลัง

จากถูก คสช ปกครองมาแบบ

โง่ๆ

- พื้นฐานประเทศเดิมเป็นเกษตรกรรมส่วนใหญ่

สามารถบูรณการณ์พัฒนาและวิจัยอย่างจริงจังให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรประยุกต์สามารถแข่งขันส่งออกได้นำรายได้เข้าสู่ประเทศประกอบกับส่งเสริมพัฒนา SME จนเป็นผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรมสูง (ตัวอย่าง CP)

 

- ส่งเสริมพัฒนาวิจัยพัฒนาให้มีเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงเป็นของตนเองและต่อยอดไปสู่การค้าการลงทุนการวิจัย ทำ mou กับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ลงทุนงานวิจัยให้เยอะสร้างคนสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆผลิตใช้ในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ (ยึดแบบสร้างผู้ประกอบการอย่าง ซัมซุง แอลจี ฮุนได เป็นกรณีศึกษาทำไมเกาหลีใต้ถึงจากยากจนกว่าเราจนกลายมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว)

ภาครํฐควรส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ต้องเป็นรัฐสวัสดิการจัดเก็บในอัคตราก้าวหน้า ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในกาทำสาธารณประโยชน์ ออกกฎหมายค้มครองผู้ประกอบการรายเล็ก ปานกลาง ให้อยู่ได้ เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค ไม่มีการผูกขาดทางการค้า

ด้วยลักษณะ ของคนไทย สมควรที่จะอยู่ในระดับหัวแถวของกลุ่ม อาเซี่ยน

ประชาชน และผู้ประกอบการรายเล้ก ต้องเข้าถึงแหล่งทุน ได้อย่างแท้จริง

เอาตามที่ท่าน ดร.เพียงดิน พูดทุกประการ

ต้องดีกว่านี้ ต้องเสมอภาพด้านการเข้าถึงแหล่งทุนโดยรัฐต้องสนับสนุนและให้ความรู้

เหมือนข้างต้น

ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรร่วมกัน กระจายรายได้

ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรร่วมกัน กระจายรายได้

โอกาสต้องเปิดให้ทุกคนไม่เอาแค่บางกลุ่มคน ร่วมกันทำร่วมกันพัฒนา ปราบคอรัปชั่นอย่างจริงจัง กำจัดคนกลางที่ค้ากำไรกับคนด้อยโอกาสเกินควร ให้ชาวนาชาวไร่มีโอกาสเอาของลงมาขายในที่ๆเป็นตลาดกลางประมูลราคาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

ทุนเสรี

ไม่กระจุเงินอยู่ที่กรุงเทพที่เดียว,เส้นทางคมนาคมต้องดีกว่านี้

ผมให้คำตอบด้านนี้ไม่ดี เนื่องจากไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากนัก

แต่อยากให้ คุณภาพชีวิตของคนจน ดีขึ้น

ต้องเป็นรัฐสวัดิการให้ประชาชนทุกคน

เหมือน สิงค์โปร์ หรือ อเมริกา

ประชาชนควรมีอำนาจในการบริหารทรัพยากร เช่น ดิน นำ้ ลม ไฟ สินค้าการเกษตรทุกอย่าง ราคาตกตำ่ เกษตรกรเหนื่อยและอยู่ลำบาก คนออกกฎหมายมันไม่ได้ทำนา แต่มันกินอยู่สบาย คนแก่ทำงานหนัก คนหนุ่มสาวทำงานเบาๆๆ จึงเป็นหนี้ จน

ระบบทุนนิยมเสรี

มีโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึงทั้งประเทศ โครงข่ายคมนาคมทางราง ทางอากาศ ทางถนน ทางนำ้(ทะเล แม่นำ้ ลำคลอง) ดูแลคนระดับล่างให้มีรายได้มากๆจะได้มีกำลังซื้อคนระดับกลางและระดับสูงก็จะดีไปเอง รัฐบาลกับทูตประจำประเทศต่างๆมีหน้าที่หาตลาดให้ผู้ผลืตภายในประเทศ รัฐต้องส่งเสริมและนำร่องนวัตกรรมใหม่ๆที่คนไทยประดิฐษ์คิดค้นขึ้นให้เป็นรูปธรรม ให้ขายได้ใช้ประโยชน์ได้จริง

ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างเท่าเทียม

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

micro and macro (small business and international business)

"Thai First" NO junk from China

increase export

produce brand name by Thais and made in Thailand by region specified

Get rid of middle man or monopoly

government find market and support villager/community jto supply their products and provide training, new skill and knowledge

 

ผมจบป.4ไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ แต่ขอเพียงว่าไห้ ชาวรากหญ้าซึ้งเป็นคนส่วนมาก ได้มีสวัสดิ์การอยู่ดีกินดี ไม่ถูกกดขี่กันเกินไปครับ

สิงคโปร์ เปนต้นแบบ ๋

free trade

เป็นเศรฐกิจแข่งขันแบบเสรีนิยม ห้ามผูกขาด

เศรฐกิจไม่ถูกแทรกแซง จากอำนาจมืด

1.มีทีม คณะกรรมการ ดำเนินการตามหลักวิทยาศาสตร์ มีการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ดำเนินการ

2.มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริม sme

3.มีการระดมทุน ใช่รูปแบบสหกรณ์

4. ส่งเสริมการออมระดับครัวเรือน

5. ส่งเสริมการส่งออก

6. ประชาชนอยู่ดีกินดี

ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่ยากจน

แข่งขันเสรี ไม่กีดกันทางการค้า รัฐาลควรให้การช่วยเกษตรกร ในการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดพลังในการต่อรองกับทุ่นใหญ่ๆ

น่าจะให้มีการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย หรือสนับสนุนให้ชุมชนในแต่ละท้องที่ได้มีงานทำมากกว่าจะสนับสนุนแต่ผู้ค้ารายใหญ่ๆ

ทุนนิยมเสรี

ต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรชาติ

ให้เป็นตามระบบสากล

ทุนผูกขาดต้องไม่มี

อยากมีเสรีภาพแบบประชาธิปไตยที่ดีและสมบูรณ์ครับ และเหมือนประเทศที่เจริญแล้ว

นโยบายเดียว ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

ประชาธิปไตย ที่ตอบสนองเศรษฐกิจนำไปสู่ความอยูดีกินดีของคนทุกกลุ่มทุกชนชั้น

ควรจะเป็นประเทศที่ มีความเป็นอยู่เหมือนประเทศอื่นที่แข็งแรงและมั่นคงทางเศรษฐกิจเยี่ยม โดยประชาชนมีกินมีใช้และเหลือเก็บเพื่ออนาคตของลูกหลาน

อยากให้ไทยเป็นผู้นำและศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ในย่านอาเซี่ยน

1.แข่งขันกันเสรี โดยกฎหมายที่เป็นธรรม ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

2.ความเจริญทางเศรษฐกิจ มุ่งสู่การ

พัฒนา ดูแลประชาชน และเป็นหลัก

ให้ประเทศเพื่อนบ้าน

3.มีระบบระเบียบ ที่เป็นธรรม ในเรื่อง การเงิน การธนาคาร ของประเทศ โดยให้ประชาชน มีความสุข ตามอัตภาพ

1.ธนบัตร ควรเป็นรูปรัฐบุรุษ เช่น ปรีดี/ทักษิณ/คณะราษฎร์/กษัติรย์ไทย

2.เอาทรัพย์สินกษัตริย์แจกจ่ายให้ประชาชนคนจน หรือ ไถ่ดินแดน ที่เราเสียดินแดนสมัย .5

1.ธนบัตร ควรเป็นรูปรัฐบุรุษ เช่น ปรีดี/ทักษิณ/คณะราษฎร์/กษัติรย์ไทย

2.เอาทรัพย์สินกษัตริย์แจกจ่ายให้ประชาชนคนจน หรือ ไถ่ดินแดน ที่เราเสียดินแดนสมัย .5

เป็นเศรษฐกิจเสรี ไม่ผูกขาด

เป็นประเทศเสรีการค้า ไม่มีการผูกขาดด้านการค้า

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...