Saturday, August 22, 2015

เรื่อง การตั้งกลุ่มการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

เรียน พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่าน

เรื่อง การตั้งกลุ่มการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

การกดไลค์ของท่าน ณ เพจเฟสบุ๊ค http://tinyurl.com/nql9qjl (คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม) ถือว่าเป็นไปเพื่อการรับรู้ข่าวสารเท่านั้น ท่านไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจนี้ และไม่ได้ถือว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ หรือเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระของกลุ่มนี้

โดยชื่อกลุ่มนี้ ถูกโหวตโดยสมาชิกของกลุ่มจากทั่วโลก ในนามปวงชนชาวไทย เจ้าของอำนาจและเจ้าของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ส่วนวัตถุประสงค์ของกลุ่มในเบื้องต้น มีการรับรองวัตถุประสงค์ของกลุ่มดังนี้

1. เพื่อประกาศจุดยืนว่า รัฐบาลคสช. และเครือข่ายอำนาจที่ล้มรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2540 ไม่ใช่ตัวแทนปวงชนชาวไทย
2. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการสื่อสารกับนานาชาติ
3. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการวางเป้าหมายรัฐไทยใหม่
4. เพื่อผลักดันประเทศไทยพ้นจากระบอบราชาธิปไตย ก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์
5. เพื่อประกาศไม่ยอมรับอำนาจใด ๆ จากการสืบทอดอำนาจโดยคสช.และกลไกที่ตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร 2557
6. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการกำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อสานพลังปวงชนปฏิวัติในไทยและทั่วโลก
7. เพื่อยกระดับปวงชนชาวไทย ให้ตาสว่าง ตื่นรู้เท่าทัน และเป็นพลเมืองผู้นำการสร้างประชาธิปไตย
8. เพื่อยึดอำนาจ กลไก และผลประโยชน์ที่ถูกปล้นไป กลับเป็นของปวงชนชาวไทย
9. เพื่อสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสากล โดยเน้นสันติวิธีในการดำเนินการทุกรูปแบบ

อนึ่ง ก้าวต่อไปของกลุ่มนี้ คือ จะมีการตั้งอัศวินโต๊ะกลมในฐานะผู้อำนวยการ (Steering Committee) เพื่อตัดสินใจร่วมกันในการผลักดันกิจกรรม การจัดการ การขยายเครือข่าย และการประสานงานกันเพื่อเป้าหมายขององค์การต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ดร.เพียงดิน รักไทย 
ภารโรงและผู้ประสานงานการก่อตั้ง

22 สิงหาคม 2558

คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม's photo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...