Monday, August 31, 2015

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

ในนานาประเทศในการแก้ไขปัญหานั้นเขาใช้"หลักการ"ทางการเมืองไปสู่นโยบาย.ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี.ซึ่งไม่ใช่กฏหมายรัฐธรรมนูญ.นะครับ
หลัก การนี้หมายถึง.หลักการประชาธิปไตย.เท่านั้น.ถึงจะแก้ไขปัญหาได้..เช่นเดียว กับหลักการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐ.ก็ต้องใช้หลักการ.,ทางเศรษฐกิจ.ซึ่งไม่ใช่ กฏหมาย.เช่น.นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านประยุทธ์.เป็นตัน
ในหลักการ.ปชต.นี้้เหมือนกันทุกประ
้ เทศ.คือ.หลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชน.หลักการเสรีภาพของบุุคคลบริบูรณ์.หลัก การความเสมอภาค.หลักดารนิติธรรม.และการปกครองจากการเลือกตั้ง
ทั้ง ห้าหลักการประชาธิปไตย.ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว.ไม่ต้องเขียนเพราะมัน เป็นอยู่แล้ว.แต่ถ้าไม่เป็น.ปชต.จะไปเขียนกฏหมายให้เป็นอย่างไรก็ไม่ เป็น.แล้วกฏหมาย.รธน.ฉบับนั้นก็จะถูกฉีกทิ้ง.เพราะหลักการจริงๆไม่ใช่.ปชต. แต่จะเขียนให้เป็น.ปชต.มันก็ไม่เป็นมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้น

เพราะ ฉะนั้น.จึงไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกจะเขียนรธน.ขึ้นมาก่อนการ สร้าง.ปชต.เสร็จ.เช่น.ในประเทศคอมมิวนิสต์เขาสร้างการปกครองแบบคอมมิวนืสต์ เสร็จก่อนจากนั้้นค่อยไปเขียรธน.,ในอเมริกาปฏิวัติประชาติและปฏิวัติ ปชต.เสร็จในปี.ค.ศ.1776หลังจากนั้น15ปีถึงมีกฏหมาย.รธน.ขึ้นในปี.1789.และ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น.การแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามจะต้องทำตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น.คำสอนของศาสนาต่างๆซึ่งเป็น

หลัก การคำสอนที่มีอยู่แล้วถ้าทำตามหลักการก็จะสามารถเข้าถึงหรือบรรลุธรรม ได้.โดยไม่ต้องไปเขียนเป็นกฏหมายขึ้นใหม่เหนือนที่ประเทศไทยไปเขียนกฏหมาย ขึ้้นใหม่.มันจึงฉีกแล้วฉีกอีก
ก็เพราะไม่รู้จักหลักการ.ปชต.จึงเกิดปัญหาขึ้นในทางการเมือง
ทีนี้ พอมาถึงอีกจุดในปัจจุบัน.ในการจะเขียน.รธน.ประชาชนมีกลุ่มผลประโยชน์มากมาย กว่าแต่ก่อนมากจึงเข้าใจหลักการ.ปชต.มากขึ้น.เมื่อคนเขียนรธน.มันขัดกับ นโยบายจึงทำให้.ปชช.เกิดการต่อต้านขึ้นมาแม้จะเป็นคนพวก
เดียวกันแม้แต่พรรคทีาสนับสนุนรัฐบาลก็มีทีท่าไม่รับ.รธน.ฉบับ.คสช.
ดัง นั้น.ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับกับกฏหมาย.นั้น.กฏหมายต้องมาทีหลังหลัก การ.ปชต..หรือถ้าเป็นแล้วบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ .เพราะ.ปชช.เข้าใจหลักการ.ปชต.เป็นอย่างดีในเส้นเลือดและเข้าสู่การปฏิบัติ จนเป็นประเพณีหรือ.ลัทธิคอมมิวนิสต์ในจีน.,ในลาวเขายึดเอาลัทธิและทฤฏีเป็น หลักการยึดเหนี่ยว.ไม่ใช่ยึด.รธน.เป็นหลัก.
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง.การยุติสงคราม

กลาง เมืองของประเทศไทยในคำสั่ง66/2523.นั้น.ถัามัวแต่ไปก้มหน้าก้มตาแก้ไข.รธน. ก็ไม่มีวันจะยุติสงครามกลางเมืองได้.แต่ทีสามารถยุติสงครามลงได้ เพราะ"นโยบาย".ซึ่งเป็น"นโยบายประชาธิปไตย"และปฏิบัติทางการด้วยมาตรการขยาย เสรีภาพของบุคคลตามหลักการ.ปชต.ในหลักการที่สอง.
ซึ่งไม่ได้แก้ไข.รธน.เลย.เนื่องจาก.รธน.ที่ใช้อยู่เป็น.รธน.ของระบอบเผด็จการ.
ในความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายกับหลักการทางการเมืองเป็นเช่นนี้.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...