Friday, August 21, 2015

ซีพี ถูกนักกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย ฟ้องร้อง กรณีการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส


อ่านข่าวย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว  ... กลางปี 
ซีพี ถูกพบว่า ทำกิจการกุ้งส่งออกโดยอาศัยเศษอาหารกุ้งที่ซื้อมาจากเรือประมงที่ใช้แรงงานทาส (หมายเหตุ: ซึ่งพอสาวลึกไปแล้ว มีทั้งผู้อพยพอุยกูร์ด้วย และรวมถึงเพื่อนบ้านเช่น พม่าและกัมพูชา)  และซีพีเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ของโลก คือปีละถึงห้าแสนตัน  และการค้นพบนั้น ทำให้ประเทศไทยถูกลดชั้นด้าน Human Trafficking ไปสู่ระดับต่ำสุด   
และเวลานี้ กำลังมีการฟ้องร้องห้างร้านที่นำเข้ากุ้งจากซีพี  โดยบริษัทกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

โปรดติดตามข่าวคราวต่อไป..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...