Tuesday, June 16, 2015

PIANGDIN ACADEMY: 25องค์กร "สมัชชาคณะราษฎร์ไทย " ขอสนับสนุนกิจกรรม ข...

25องค์กร

"สมัชชาคณะราษฎร์ไทย "

ขอสนับสนุนกิจกรรม ของกลุ่ม นศ.

บ้านดาวดิน สังกัดพรรคสามัญชน.

.........................การเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ จ.ขอนแก่นเป็นการเคลื่อนในนาม "ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ Neo Democracy Movement" มีองค์กรนักศึกษาจากเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และองค์กรชาวบ้าน รวม 20 องค์กร ชูหลักการกำปั้น "ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การมีส่วนร่วม สันติวิธี"

คำประกาศขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (Neo Democracy Movement)

นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่สังคมไทยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง ที่นับวันจะมีความร้ายแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้น เพราะ ได้ปรากฏว่ามีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าตนสามารถนำสังคมไทยฝ่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อหนทางพิสูจน์ม้าฉันใด กาลเวลาย่อมพิสูจน์คนฉันท์นั้น ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาวิกฤตสังคมไทยหาได้ลดลงไม่ แต่กลับยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิม เพราะได้ปรากฏว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง มีการกระทำที่เป็นการทำลายความสงบสุขของชุมชน มีการยกยอปอปั้นกลุ่มทุนไม่กี่ครอบครัวให้สูงส่งกว่าคนไทยคนอื่นๆ และยังบริหารประเทศชาติล้มเหลวในทางเศรษฐกิจจนยากจะเห็นแสงสว่างได้ ทั้งหมดนี้คณะบุคคลดังกล่าวล้วนแต่ล้มเหลวนับแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เพราะไม่สนใจในหลักการที่สำคัญที่จะเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ หลักการที่สำคัญที่ว่านี้ คือ

1. หลักประชาธิปไตยที่จะทำให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน

2. หลักความยุติธรรมที่จะช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคม เมื่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมเข้มแข็ง สังคมก็จะเชื่อถือในกฎหมาย ความสงบสุขของสังคมก็ย่อมตามมา

3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเอง

4. หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนต้องเคารพและไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิดังกล่าว สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเหมือนเสาค้ำยันความเป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งการมีอยู่ของสังคมใดสังคมหนึ่งล้วนต้องได้รับความเคารพ และจะมีผู้ใดกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนั้นมิได้ รวมถึงการตัดสินใจของชุมชนซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งบุคคลทุกคนในสังคมต้องเคารพ

5. หลักสันติวิธี โดยทั่วไปแล้วสังคมย่อมมีความขัดแย้ง แต่การใช้ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ข้อพิสูจน์นี้คือ ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏความรุนแรงหลายระลอกในสังคมไทย แต่ปัญหายังดำรงอยู่

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาและประชาชน ไม่อาจจะอดทนให้ประเทศชาติจมจ่อไปกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อไปอีกได้ และเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง จึงมีข้อเสนอต่อประชาชนดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราว ยุติกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจและยกเลิกประกาศที่เป็นผลพวงของรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกกฎอัยการศึกและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตลอดทั่วราชอาณาจักร

2. ยุติการคุกคามและการดำเนินคดีกับประชาชน

3. คืนอำนาจให้ประชาชน และจัดให้มีการเลือกตั้งตามปกติโดยเร็ว

4. รัฐต้องหยุดละเมิดสิทธิชุมชน และต้องเคารพในสิทธิชุมชน การใดๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาขบวนการประชาธิปไตยใหม่

8 พฤษภาคม 2558
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...