Saturday, May 23, 2015

PIANGDIN ACADEMY: รายชื่อนักวิชาการที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ปล่อย น....

รายชื่อนักวิชาการที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ปล่อย น.ศ.โดยไม่มีเงื่อนไข

กลางดึกวันที่ 22 พฤษภาคม สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้จากเหตุการณ์ที่ทหารและตำรวจได้ใช้กำลังเข้าจับกุมนักศึกษาทั้งที่จังหวัดขอนแก่น 7 คน (กลุ่มดาวดิน) และที่กรุงเทพฯ อีก 39 คน ด้วยสาเหตุเพียงเพราะพวกเขาจัดกิจกรรมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปีการรัฐประหารโดย คสช. พวกเรา ประชาชนผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอยืนยันว่า การกระทำของนักศึกษาเป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันไม่มีใครมีสิทธิที่จะมาปล้นหรือเหยียบย่ำได้ดังนั้น เราจึงขอเรียกร้องให้ทหารและตำรวจปล่อยนักศึกษาทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นในทันที รวมทั้งจะต้องไม่มีการติดตามจับกุมหรือคุกคามพวกเขาอีกในภายหลังนอกจากนี้ พวกเราขอเรียกร้องให้นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ ได้ร่วมกันแสดงออก เรียกร้องให้ คสช. ปล่อยนักศึกษาทั้งหมดในทันที ด้วยวิธีการสันติใดๆ ที่ท่านพึงกระทำได้ เพื่อทำให้ คสช. ตระหนักว่าประชาชนไม่สามารถยอมรับอำนาจเผด็จการของพวกเขาได้อีกต่อไปกรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

กฤช เหลือลมัย

กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช

กษิดิศ อนันทนาธร

กันต์ แสงทอง

กัปตัน จึงธีรพานิช

กานดา นาคน้อย

ขนิษฐา ธรรมปัญญา

ขวัญชีวัน บัวแดง

คงกฤช ไตรยวงศ์

คมกฤช อุ่ยเด็กเค่ง

คารินา โชติระวี

จนิษฐ์ เฟื่องฟู

จันจิรา สมบัติพูนศิริ

จิรศักดิ์ ขำหรุ่น

จีรนุช เปรมชัยพร

ชญานิน เตียงพิทยากร

ชัชฎา กำลังแพทย์

ชัยธวัช ตุลาธน

ชัยวัฒน์ มีสันฐาน

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ชาตรี สมนึก

ชานันท์ ยอดหงส์

ชำนาญ จันทร์เรือง

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

เชือก โชติช่วย

เฌอพัชญ์ นามชารี

ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล

ณัฐดนย์ โกศัยธนอนันท์

ณัฐมน โรจนกุล

ดิน บัวแดง

ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

ทวิภัทร บุณฑิกสวัสดิ์

ธนภรณ์ สาลีผล

ธนวรรถวร จตุรงควาณิช

ธนันท์กานต์ สร้อยองอาจ

ธนุพล ยินดี

ธร ปีติดล

ธรรมชาติ กรีอักษร

ธิกานต์ ศรีนารา

นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์

บัณฑูร ราชมณี

แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ประกายดาว คันธะวงศ์

ประจักษ์ ก้องกีรติ

ปรีดี หงษ์สต้น

ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

ปองจิต สรรพคุณ

ปัณฑารีย์ สุวรรณิน

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

พนิดา อนันตนาคม

พฤหัส พหลกุลบุตร

พลอยใจ ปั่นตบแต่ง

พวงทอง ภวัครพันธุ์

พัชราภา ตันตราจิน

พาฝัน ศุภวณิช

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

พิพัฒน์ สุยะ

แพร จิตติพลังศรี

ภัควดี วีระภาสพงษ์

ภัทรอนงค์ สิริพิพฒน์

ภาส พัฒนกำจร

มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

มาพร เลิศสุริย์เดช

เมธาวี โหละสุต

ยรรยง ผิวผ่อง

ยุกติ มุกดาวิจิตร

รจเรข วัฒนพาณิชย์

รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ

ลลิตา หาญวงษ์

วรศักดิ์ จันทร์ภักดี

วริตตา ศรีรัตนา

วัชรินทร์ ผลโชค

วิโรจน์ อาลี

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

เวียงรัฐ เนติโพธิ์

ศิริพร ฉายเพ็ชร

ศิริภาส ยมจินดา

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

สมชาย แซ่จิว

สมัคร กอเซ็ม

สุเจน กรรพฤทธิ์

สุชาดา จักรพิสุทธิ์

สุรพงษ์ ศรีพรหม

สุรพศ ทวีศักดิ์

สุรางค์รัตน์ จำเนียรผล

สุรารักษ์ ใจวุฒิ

อรรคนัฐ วันทนสมบัติ

อรรถพล อนันตวรสกุล

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

อรัญญา ศิริผล

อัจฉรา กันทวี

อิทธิพล จึงวัฒนาวงศ์

อุทิศ เหมะมูล

กลุ่มพลเมือง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...