Thursday, April 2, 2015

"สมเด็จพระเทพฯ"ความหวังของพสกนิกรในยุค"สถาบันกษัตริย์"เปราะบาง

"สมเด็จพระเทพฯ"ความหวังของพสกนิกรในยุค"สถาบันกษัตริย์"เปราะบาง
Published on Apr 1, 2015

คุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาชน­ธิปไตย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ว่า ด้วยศักกยภาพ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งการวางพระองค์ให้เป็นที่รักและศรัท­ธาของประชาชนตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่า สมเด็จพระเทพฯ มีศักยภาพพร้อมที่สุดที่จะขึ้นเป็น กษัตริย์รัชกาลที่ 10 แต่อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระยะ 10 ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมาก มีคำถามสำหรับสถาบันกษัตริย์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปกครองในระบอบประชาธิ­ปไตย จึงไม่ต้องการ ให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางของการอำนาจทั้งหมดของประเทศ­อีกต่อไป แต่ต้องการให้ สถาบันกษัตริย์หันมาส่งเสริมการปกครองแบบป­ระชาธิปไตยและยอมรับอำนาจของประชาชน 

คุณจรรยา ยังได้กล่าวถึง ข้อวิตกของ ม.ล.จุลเจิม ยุคล ที่เป็นห่วงว่า การให้ นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจสูงสุดของประเทศตาม ม.44 จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ มีอำนาจเทียบเท่ากับ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขแห่่งรัฐ นั้น ไม่เชื่อว่า เป็นสัญญาณความไม่สบายใจของสถาบันกษัตริย์ เพราะลำพังกองทัพ ยังไม่สามารถมีอำนาจเหนือสถาบันกษัตริย์ได­้ กองทัพ ยังคงเกรงกลัวสถาบันกษัตริย์ และสถาบันกษัตริย์ก็ยังใช้ อำนาจของกองทัพเพื่อค่ำบัลลังค์อยู่ต่อไปเ­ช่นเดียวกัน

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...