Saturday, April 4, 2015

สหรัฐจะทำอะไรบรรดาเผด็จการที่มีทรัพย์สินในอเมริกา ได้หรือไม่?

สหรัฐจะทำอะไรบรรดาเผด็จการที่มีทรัพย์สินในอเมริกา ได้หรือไม่?คำประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที่ ๔ สิงหาคม ปีค.ศ.๒๐๑๑ จะลามไปในทาง

ใดเกี่ยวกับประเทศไทย  
นี่คือ การให้สิทธิแก่ Secretary of State ที่เรียกว่า the Delegation of powers ในวันที่ ๔ สิงหาคม ปีค.ศ.๒๐๑๑ วันนี้คือปีค.ศ.๒๐๑๕ จำเป็นต้องบอกว่า

ฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา คือ the Executive มองการณ์ไกลเสมอ และเกาะติดสถานการณ์ทุกมุมโลก" สำหรับประเทศไทยของเรา ทุกๆคนที่เข้าคุณลักษณะตามประกาศของประธานาธิบดี (the President's Proclamation) ต้องระวังตัวให้ดีๆ

สถานภาพของประเทศอยู่ในสถานะง่อนแง่น และกำลังก้าวเข้าไปใกล้กับ กฏหมายสำคัญของอเมริกา คือ Not Trading with the Enemies Act ที่จะเป็นอำนาจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ สหรัฐอเมริกา ที่จะทำคำประกาศมาให้ประธานาธิบดีลงนามที่เกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อใดที่ทำและประกาศใช้ จะเกิดการยึดทรัพย์คนไทยในสหรัฐฯ และที่นำไปฝากไว้ในสหรัฐฯทันที 
เมื่อมีความรู้ในเรื่องนี้ จึงต้องแบ่งปันกับพี่น้องประชาชนคนไทย
\\

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...