Tuesday, April 14, 2015

ศักยภาพ"องค์การเสรีไทยฯ"ภาพจริงหรือภาพลวง?

ศักยภาพ"องค์การเสรีไทยฯ"ภาพจริงหรือภาพลวง?
Published on Apr 14, 2015
นายจรัล ดิษฐาภิชัย ผู้ประสานงานองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษ­ยชนและประชาธิปไตย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี คสช.ตั้งข้อสงสัยคาร์บอมบ์ที่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ที่เกาะสมุยว่าเป็นกลุ่มคนไทยนอกประเทศที่­อาจจะว่าจ้างให้ ขบวนการก่อความไม่สงบในภาคใต้ เป็นผู้ก่อเหตุว่า องค์การเสรีไทยฯ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมบ์ที่­เกาะสมุย แต่อาจจะเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังเดือดร้อนกับการทำมาหากิน ราคายางพาราตกต่ำ และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทรุดหนัก อาจเกิดแรงจูงใจให้ก่อเหตุดังกล่าวได้ อย่าโยนทุกอย่างมาที องค์การเสรีไทยฯ หรือคนเสื้อแดง เพียงอย่างเดียว องค์การเสรีไทยฯ ยืนยันอีกครั้งว่า จะไม่ต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรงทุกชนิด เพียงแต่สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คนไทยทั้งในแ­ละต่างประเทศ รวมทั้งให้นานาชาติกดดันประเทศไทยตามนโยบา­ย โลกล้อมประเทศ แม้ว่า เสรีไทยฯ จะมีข้อจำกัดในการทำงานนี้ เพราะขาดปัจจัยเกื้อหนุนในหลายด้าน แต่การจะต่อสู้กับเผด็จการในประเทศไทยให้ไ­ด้ผลต้องอาศัย การตื่นตัวของคนไทยภายในประเทศเองเป็นปัจจ­ัยสำคัญ ส่วนการที่ สหรัฐฯ แต่งตั้งเอกอัครทูตคนใหม่ไปประเทศประเทศไท­ยนั้น ไม่ได้หมายความว่า สหรัฐฯยอมรับรัฐบาลเผด็จการทหารของไทย แต่เป็นไปตามกระบวนการปกติของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย และเสรีไทยฯ จะต้องมีการตรวจสอบและตั้้งคำถามกับสหรัฐฯ­ต่อท่าทีที่มีต่อรัฐบาลทหารของไทยด้วย
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...