Thursday, April 2, 2015

การเอาพระภิกษุมาอวยเจ้า คือเทคนิคที่เจ้าไทยใช้มาตลอด

พระหัวโล้นท่านนี้ กล่าวมุสาวาทาอย่างหน้้าไม่อาย เพียงเพื่อจะเลียสถาบัน เทศน์จากการอ่านบทสคริปต์ การกล่าวอ้างเรื่องบุญญาบารมีและการที่พลเมืองทั่วหน้าเคารพนับถือนั้น ถือว่าเป็นเรื่องมดเท็จอย่างแท้จริง เพราะผมรู้ว่าอย่างน้อยพลเมืองไทยเรือนล้าน ไม่เห็นอย่างนั้น และหลายล้านคนโกรธและเกลียดผู้หญิงคนนี้ "ทอมชาถ่าง หรือผมไม่หวี X ไม่ล้าง" คือคำที่ใช้เกี่ยวกับผู้หญิงวัยหกสิบคนนี้ีที่ปรากฎไปทั่ว แล้วพระท่านนี้ไม่รู้หรือกระไร หากไม่เคยได้ยิน ก็ควรศึกษาความจริงให้ถ่องแท้ก่อนนำมาเทศนา และเมื่อไม่ได้ตรวจสอบแล้วพูด หรือรู้แต่ก็ยังพูดในสิ่งที่ไม่จริง ย่อมถือว่าไม่ใช่วิสัยสงฆ์ที่ดี หรือใครจะเถียงครับ ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...