Monday, April 27, 2015

การยึดอำนาจประชาชน แล้วไปทำโครงการขายชาติ ถูกกฎหมายสากลหรือไม่? คนไทยทวงคืนได้ไหม?

คุณ ประยุทธ กับ คสช. และคณะ จะจัดสร้างทางรถไฟ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนไทย และดึงเอา จีน ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ชาติในยุโรป หรือสหรัฐฯ เข้ามาร่วมทุนจัดสร้าง ทำได้แน่หรือ? โดยชอบด้วยกฏหมายระหว่างประเทศ
นี่คือคำตอบ:
อย่าเอ็ดไปครับ คุณใช้ Convention Against Transnational Crime, Sept. 2003 ที่นานาชาติ เริ่มลงนามและให้สัตยาบันกันในปีค.ศ.๒๐๐๐ และประเทศนี้ไปให้สัตยาบันในปีค.ศ.๒๐๑๓ มาเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันชาติ มิให้ถูกปล้นได้ครับ
สิทธิเหนือรางรถไฟ เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับ อธิปัตย์ เป็นของราษฏรทุกๆคนในประเทศนี้ เมื่อจะยกสิทธิเหนือรางรถไฟ ให้ใครๆไป ต้องทำตาม กติกาสากล (ระหว่างประเทศ) ว่าด้วย สิทธิพลเมือง และ สิทธิในทางการเมือง ปีค.ศ.๑๙๖๖ ที่ประเทศนี้ไปประกาศเข้าร่วมเป็นรัฐคู่ภาคีสมาชิก มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙ มีผลบังคับทั่วไปต่อประเทศไทย ในวันที่ ๑ มกราคม ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ และ ยังต้องบังคับตามกติกาสากล (ระหว่างประเทศ) ว่าด้วย สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปีค.ศ.๑๙๖๖ ที่ประเทศไทย ไปประกาศขอเข้า เป็นรัฐคู่ภาคีในปีพ.ศ.๒๕๔๐ มีผลบังคับทั่วไปต่อประเทศไทยในวันที่ ๑ มกราคม ปีพ.ศ.๒๕๔๑ บทบัญญัติที่ ๑ ของสนธิสัญญาทั้งสอง คือ สิทธิที่ราษฎร ต้องใช้อัตวินิจฉัยของตนเอง หรือ Right to Self - Determination คุณประยุทธฯกับพวกคือ คสช. กับ คณะไม่ใช่เจ้าของคนเดียวผูกขาด ในสิทธินี้!!!!!!!!!!!!!!!!!!
เมื่อกระทำการยึดอำนาจ ขัด หรือ แย้งกับ Convention Against Corruption, 2003 การยึดอำนาจ หรือ รัฐประหารตกเป็นโมฆะ บนที่ราบแห่งนานาชาติ (International Plane)
ทำอะไรต่อไป ก็เข้าตามองค์ประกอบของบทบัญญัติที่ ๑ และ ๒ ของ Convention Against Transnational Organized Crime, Sept. 2003 มีผลบังคับไทยมาแต่ปีค.ศ.๒๐๐๐ เพราะไทย ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญานี้ ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.๒๐๑๓ ต้องส่งย้อนหลังตามหลักการของกฏหมายระหว่างประเทศ
การให้สิทธิเหนือรางรถไฟ จึงทำไม่ได้ เพราะไม่ใช่สิทธิของ คสช. กับคณะ แต่เป็นของประชาชนคนไทยทุกๆคน คสช.กับคณะทั้งหมด ไปก่อภาระผูกพันใดๆต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยไม่ถามประชาชนทุกๆคนในประเทศไม่ได้  เพราะกระทำการขัดหลักการของ กฏหมายระหว่างประเทศ อันมีที่มาจากสนธิสัญญา (Obligation derives from the Law of Treaties) คน ที่เข้ามาจัดสร้าง ไม่ว่า จีน หรือ ญี่ปุ่น หรือชาติใดๆ อยากลองเสี่ยงกับโมฆะกรรม ก็ลองดู ไม่มีใครว่า? เพราะเป็นเรื่องของ พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนจริง ไม่ว่าเขา จะอยู่ในมุมใดของโลก เขาคือเจ้าของสิทธิในการอัตวินิจฉัย หรือ Right to Self - Determination ตัวจริง

ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนความของ สนธิสัญญาทั้งสองข้างต้น ล้วนมีความรับผิดในทางอาญาระหว่างประเทศ เป็นรายบุคคล


ใครอยากทำอะไรแบบแถๆ หรือ ฝ่าฝืน? ก็ลองของได้ Convention Against Corruption, 2003 ก็ดี Convention Against Transnational Organized Crime, Sept. 2004 ล้วนเป็นสนธิสัญญา ที่ก่อตั้งสิทธิในการดำเนินคดีในทางอาญา ให้แก่ราษฎร ที่ต้องตกเป็นผู้เสียหาย
การจะเที่ยวไปอ้างว่า "เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณ หรือ ความมั่นคงของชาติ ล้วนเป็นไปเพื่อจะใช้สิทธิของราษฎร หรือ แทนราษฎร ที่เขามีอยู่ตามกติการะหว่างประเทศทั้งสองข้างต้น ไม่อาจกระทำได้
ราษฎร เขาต้องทำด้วยตัวเขาเอง ผ่านกรรมวิธีประชามติ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ภายใต้กฏหมายระหว่างประเทศ ที่พัฒนาแล้ว" เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...